Celem Fundacji jest rozwój krakowskiej kardiochirurgii poprzez budowę Kliniki Kardiochirurgii, modernizację pomieszczeń, uzupełnianie wyposażenia kliniki w urządzenia i sprzęt diagnostyczno-leczniczy i naukowy dla uzyskania światowego poziomu tym zakresie, inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno-technicznych umożliwiających rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w Krakowie i regionie.

Cele te Fundacja realizuje przez:


 1) gromadzenie środków finansowych i materialnych oraz nabywanie innych praw majątkowych,
 2) udzielanie pomocy finansowej przy realizacji inwestycji, modernizacji pomieszczeń, zakupie urządzeń i wyposażenia Kliniki,
 3) finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego Kliniki i jednostek z nią  związanych, w tym prac naukowo-badawczych w zakresie zapobiegania i leczenia operacyjnego ciężkich chorób serca,
 4) współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami w kraju i za granicą,
 5 )upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celu i działaniach Fundacji.

Wieloletnie wspólne wysiłki wielu ludzi, którzy przyczynili się do powstania budynku Kliniki Kardiochirurgii i jego wyposażenia uwieńczyło uroczyste otwarcie i poświęcenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II nowej Kliniki Kardiochirurgii w dniu 9 czerwca 1997 roku.

To niezwykłe wydarzenie objęło I etap budowy nowego budynku kliniki. Przyznane bowiem inwestorowi na rok 1997 fundusze z budżetu państwa wystarczyły tylko na ograniczony zakres wyposażenia oddziału operacyjnego i innych oddziałów Kliniki. Nie dały one możliwości odpowiednio wczesnego zakupu bardzo kosztownych urządzeń i aparatury medycznej dla wyposażenia Zakładu Hemodynamiki, w którym przeprowadzane są badania diagnostyczne tętnic wieńcowych (koronarografia) i zabiegi poszerzania zwężonych tętnic (angioplastyka i stentowanie).

Wielu dotychczasowych i nowych Darczyńców, poprzez hojne darowizny na rzecz Fundacji „COR AEGRUM", dało wyraz pełniejszego zrozumienia potrzeb ludzi chorych na serce, a zarazem chęci godnego uczczenia historycznego wydarzenia - wizyty Ojca Świętego i poświęcenia przez Niego nowej Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu jego imienia, przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie.