PROGRAM DZIAŁANIA FUNDACJI NA PRZYSZŁOŚĆ

(oprac. prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak - wiceprzewodniczący Rady Fundacji)        

      Głównym celem założonej w 1990 r. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „COR AEORUM" było wybudowanie nowego gmachu Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu Fundacji oraz niezwykłej hojności Darczyńców, budynek Kardiochirurgii w stanie surowym zamkniętym został wzniesiony w imponującym tempie do 1992 r. Inwestycja została zakończona już przy pełnej akceptacji i wsparciu wojewody krakowskiego, rządu i parlamentu RP. Nowy budynek poświęcił W 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II. W następnych latach działalność Fundacji skierowana była na uzupełnianie wyposażenia kliniki w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczno-leczniczy oraz na rozwój naukowy kadry, co niewątpliwie przyczyniło się do tego, że krakowska kardiochirurgia stała się rozpoznawalna w Polsce i na świecie jako nowoczesna, nowatorska i wiodąca w swojej specjalności.

Współczesna kardiochirurgia, wykorzystując nowoczesne technologie, zmierza w kierunku zabiegów małoinwazyjnych, często wykonywanych w zespołach wielospecjalistycznych w operacyjnych salach hybrydowych. Od zespołu kardiochirurgicznego wymaga się obecnie znajomości nowych technologii, umiejętności korzystania z zaawansowanego technicznie sprzętu i wzajemnej współpracy z lekarzami innych specjalności, aby pacjenci byli leczeni kompleksowo - zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą.

W krakowskiej Klinice Kardiochirurgii od 1988 r., kiedy tutaj po raz pierwszy przeprowadzono przeszczepienie serca, wykonano do dnia dzisiejszego blisko 600 transplantacji serca. Od kilku lat na całym świecie obserwuje się stały spadek ilości zgłaszanych dawców narządów, co dramatycznie wydłuża czas oczekiwania na wykonanie przeszczepienia. Coraz częściej wszczepiane są systemy długoterminowego wspomagania komór serca, jako pomost do przeszczepienia narządu. Zarówno implantacja tych systemów jak i prowadzenie pooperacyjne wymaga specjalistycznej wiedzy. Kardiochirurgia musi spełniać stawiane przed nią oczekiwania, co wymaga stałego kształcenia całego zespołu. Konieczna jest aktualna wiedza dotycząca nowoczesnego leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Uzasadnione są szkolenia kadry lekarskiej, niekiedy w wybranych - specjalizujących się w danej technice operacyjnej ośrodkach na całym świecie. Teoretyczną wiedzę zdobywa się na światowych kongresach, konferencjach i organizowanych warsztatach kardiochirurgicznych, natomiast praktyczną, współuczestnicząc w zabiegach operacyjnych.

Stąd też będą się zmieniały główne kierunki działania Fundacji z inwestycyjnych na:

Finansowe wspomaganie prac naukowo-badawczych zmierzających do zapobiegania i leczenia chorób serca,

Inspirowanie, organizowanie ruchu społecznego wokół celu Fundacji oraz łączenie wysiłków osób fizycznych i prawnych zainteresowanych rozwojem kardiochirurgii W Krakowie,

Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno-technicznych umożliwiających rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w Krakowie i regionie,

Współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami w kraju i za granicą w zakresie realizacji celu statutowego,

Przyznawanie stypendiów szkoleniowych i naukowych oraz nagród dla kadry kardiochirurgicznej i studentów chcących w przyszłości specjalizować się w kardiochirurgii,

Uowszechnianiu w kraju i za granicą wiedzy o celu i działaniach Fundacji,

Pomocy finansowej przy uzupełnianiu wyposażenia Kliniki w urządzenia i sprzęt diagnostyczno-leczniczy i naukowy dla utrzymania wysokiego poziomu w tym zakresie, 

Szczegółowe pozycje zakupów wyposażenia jak i finansowe wspomaganie szkoleń specjalistycznego personelu medycznego kliniki będą na bieżąco rozważane, po otrzymaniu od kierownictwa Kliniki odpowiednich wniosków,

Bieżące doskonalenie kadry Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii w celu podnoszenia poziomu i wdrażania światowych standardów w kardiochirurgii. 

 

Cele przyszłościowe Fundacja realizować będzie głównie poprzez gromadzenie środków finansowych od Darczyńców. Fundacja ma w swoim programie prowadzenie intensywnych działań dla pozyskiwania nowych Darczyńców oraz nawiązywanie ściślejszych kontaktów z dotychczasowymi darczyńcami. Chce też kontynuować działania dla uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.